TarihSayfası tarihsayfasi.comKanuni Sultan Süleyman Döneminde "İbrahim Paşa"

Kânûnî Sultan Süleymân Han’ın ikinci sadrâzamı. 1493 yılında Epir’de Parga yakınlarında bir köyde doğdu. Altı yaşlarında iken Bosna beylerbeyi İskender Paşa’nın bir akını sırasında ele geçirildi. İstidat ve kabiliyeti görülerek Kefe sancakbeyi olan şehzâde Süleymân’a hediye edildi. Onunla beraber büyüdü. İslâm terbiyesi ile yetiştirildi. Şehzâde Süleymân’ın îtimât ve dostluğunu kazandı. Onun 1520’de babasının yerine tahta geçmesi üzerine, İstanbul’a geldi.

Sarayda mühim vazîfeler gördü ve gittikçe nüfuz kazandı. 1521’de kapıağası (Bâbüsseâde ağası) oldu. Belgrad seferine katıldı. Bu esnada İstanbul’da onun için bir konak yapıldı. Sadrâzam Pîrî Mehmed Paşa, konağın inşâsı ile sefer esnasında bile alâkadar oldu. 1522’de yapılan Rodos seferine hasodabaşısı ve iç şahinciler ağası sıfatıyla katılan İbrâhim Ağa’nın, birçok işlerde nüfuz ve te’siri gün geçtikçe daha bariz şekilde görünmeye başladı. Pâdişâh; bilgisi, görgüsü ve kültürü ile vezir olacak şekilde yetiştirilmiş olan İbrâhim Ağa’yı sadrâzam yapmak istiyor, onun üstün vasıflarından bir an önce ve daha te’sirli şekilde istifâde etmeyi arzu ediyordu.

Baba yadigârı sadrâzam Pîrî Mehmed Paşa’ya da bir şey diyemiyordu. Fakat Pîrî Mehmed Paşa, vaziyeti öteden beri biliyor, İbrâhim Ağa’nın ehil hâle gelmesi, yerine lâyık olması için elinden geleni esirgemiyordu. Pâdişâh bir gün Pîrî Mehmed Paşa’ya; “Hizmetinden gayet memnun olduğum bir hizmetkârımı Enderûn dışında bir işle görevlendirmek isterim, bilmem ne mansıbla çıkarsam?” dedi. Durumu hemen anlayan Pîrî Mehmed Paşa; “Ona bendenizin yeri münâsibdir” diyerek sadrâzamlık mührünü Kânûnî Sultan Süleymân Han’a teslim etti. Pâdişâh da hasodabaşı İbrâhim Ağa’yı Rumeli beylerbeyliği de uhdesinde olmak üzere sadrâzam yaptı. Pîrî Mehmed Paşa, emekliye ayrıldı. Sadrâzamlık bekleyen ikinci vezir Hâin Ahmed Paşa, Mısır beylerbeyliğini isteyerek İstanbul’dan ayrıldı. Mısır’a vardıktan bir müddet sonra da isyân etti.

Sadrâzamlığının birinci senesi sonunda, Hâin Ahmed Paşa isyânının bastırılmasını müteakip, ikinci defa Mısır beylerbeyi olan Güzelce Kâsım Paşa ile defterdârı arasındaki ihtilâfları hâlletmek ve Mısır halkının isyâna destek vermesinin sebeplerini yerinde görmek için sadrâzam İbrâhim Paşa donanma ile yola çıktı (1524). Yanında, defterdâr İskender Çelebi ile tezkireci Celâlzâde Mustafa Çelebi de vardı. Pâdişâh, adalara kadar teşyî etti. Fırtına sebebiyle deniz yolunu terk ederek Marmaris’de karaya çıkıp, Halep-Şam yolu ile Kâhire’ye ulaştı. Kâhire’de üç ay kalarak mâlî ve idâri ıslâhat yaptı. Mısır beylerbeyliğine Süleymân Paşa’yı, defterdârlığa da Hamravî’yi tâyin etti. Varîdât fazlası sekiz yüz altının her sene İstanbul’a gönderilmesini kararlaştırdı. Bu sırada İstanbul’da yeniçeriler arasında karışıklık oldu. İbrâhim Paşa Sarayı’nın hazîne ve eşyası yağmalandı. Bunun üzerine Pâdişâh, sadrâzamı İstanbul’a çağırdı.

1525 Eylül’ünde İstanbul’a gelen İbrâhim Paşa, Mısır’daki icrâatı ile Pâdişâh’ı gayet memnun etmişti. Onu, 1526’da açılan Macaristan seferine serdar tâyin etti. Başta Pâdişâh olduğu hâlde İstanbul’dan hareket eden ordu, Sofya-Belgrad yolu ile ilerledi. İbrâhim Paşa, Petervaradin kalesini muhasara ile zabtedip, Uylak kalesini teslim aldıktan sonra, Mohaç ovasına yaklaşırken, sefer maksadının Budin’in fethi olduğu îlân edildi. 29 Ağustos’da, askeri yerli yerine yerleştirdikten sonra, pâdişâh huzurunda serhâd beyleriyle yapılan istişare toplantı sırasında düşmanın görülmesi üzerine, harp nizâmına geçildi. Rumeli kuvvetlerinin başında savaşa katılan İbrâhim Paşa, emrindeki kuvvetlerle ilk safta düşmanın hücumunu karşıladı. Macar kuvvetleri karşısında bir hayli hırpalanan Rumeli kuvvetleri, Hüsrev ve Bâli beylerin düşmanı yandan çevirmesi ve Osmanlı topçusunun müessir ateşi sayesinde tehlikeden kurtuldu. Bir kaç saat içinde Mohaç meydan muhârebesi kazanıldı (Bkz. Mohaç Meydan Muhârebesi). Pâdişâh sadrâzamla birlikte Budin’e girdi. Kurban bayramını burada geçirdikten sonra, Segedin’den Tisa yoluyla dönüşe geçen İbrâhim Paşa, Tuna yakınlarında Titel kalesini fethettikten sonra, köprü kurarak karşıya geçip Pâdişâh’la buluştu. Birlikte İstanbul’a döndüler. Ordu, Mohaç meydan muhârebesi ile meşgulken; Anadolu’da Kalender Şâh adında biri, İran’dan destek alarak başına topladığı bazı kimselerle isyâna kalkıştı. Mohaç seferi dönüşünde Kalender Şâh üzerine serdâr tâyin edilen İbrâhim Paşa, isabetli tedbirler alarak Başsız yaylasında âsileri mağlûb edip dağıttı (1527). Pâdişâh’ın dördüncü sefer-i hümâyûnu olan, birinci Viyana muhasarasının yapıldığı seferde orduya yine serasker tâyin edildi. Sefer esnasında Rumeli kuvvetlerinin başında Sofya’dan îtibâren öncü olan İbrâhim Paşa, Belgrad’da Osmanlı ordusunu karşılayıp, Mohaç’da bağlılığını arz için gelen Macar kralı Zapolya’yı karşıladı. Budin’i beş günlük bir muhasaradan sonra Avusturyalılardan teslim aldı. Viyana muhasarasında bir hayli gayretleri görüldü. Tebdîl-i kıyâfetle surların etrafını dolaşıyor, hücuma kalkan askeri teşyî ediyordu. Mühimmat ve zahîrenin azalması ve kış mevsiminin yaklaşması üzerine, kumandanlarla yaptığı istişare netîcesinde muhasara kaldırıldı (Ekim 1529). İstanbul’a dönen İbrâhim Paşa, Avusturya kralı Ferdinand’ın elçilerine yüz vermedi. O devirde hiçbir Avrupa devleti pâdişâha hitâb edemez, en büyük kral ve imparatorları bile sadrâzamla muhabere ederlerdi. Kral Ferdinand’ın elçileri İstanbul’da barış müzâkereleri ile uğraşırken, kumandanlarından biri de Budin’i muhasaraya kalkıştı. Bunun üzerine Alaman sefer-i hümâyûnu gerçekleşti (1532). Pâdişâh’ın beşinci seferi olan bu savaşta da İbrâhim Paşa’ya serdarlıkla birlikte, Rumeli beylerbeyliği tekrar verildi. Köseg kalesini muhasara eden İbrâhim Paşa, bir müddet sıkıştırdıktan sonra kaleyi sulhla teslim aldı. Muhafızını yerinde bırakarak, Osmanlı Devleti’ne tâbi olan Macar kralı Zapolya’ya itaati şart kılındı. Düşman kralları yine ortada görünmüyordu. Habsburg imparatoru ve İspanya kralı Şarlken’i meydanlara çekemeyen Osmanlı ordusu, akıncıları düşman ülkesine sokup geniş çapta bir yıpratma hareketi yaptırdıktan sonra, İstanbul’a döndü. İbrâhim Paşa, kral Ferdinand’a gönderdiği mektupda Şarlken’i bulamayan Pâdişâh’ın İstanbul’a döndüğünü alaylı bir dille anlattı. Osmanlı Pâdişâhı’nın bu işdeki kararlılığını gören kral Ferdinand, İstanbul’a elçi göndererek Osmanlı Devleti’nin bütün isteklerini kabul ederek sulh yaptı. Osmanlı Devleti’ne tâbi bir kral hâline gelen Ferdinand, Kânûnî Sultan Süleymân Han’ı babası, İbrâhim Paşa’yı da biraderi bilecek, Pâdişâh da Avusturya topraklarını kendi toprağı, halkını da tebeası kabul etme lütfunda bulunacaktı (1533). Batıda barış yapılması, İran tarafına rahat sefer yapılmasını te’min etti. Serasker ünvânıyla İbrâhim Paşa, Ekim 1533’de İstanbul’dan İran seferi için öncü olarak hareket etti. Kışı Halep’de geçirdi. Burada, İstanbul’dan gelen Barbaros Hayreddîn Paşa’yı kabul etti. 1534 Nisan’ında Diyarbekir’e doğru yola çıktı. Pâdişâh da Haziran’da İstanbul’dan hareket etti. İbrâhim Paşa, Doğu Anadolu’daki Osmanlı Devleti’ne tâbi olmayan yerleri itaate aldı. Van’ı alıp Azerbaycan’a girdi. İran ordusunu mağlûb ederek Ağustos 1534’de Tebriz’i aldı. Geylân ve Şirvan vâlilerinin itaatlerini kabul etti. Van ve Tebriz’i tahkim ettirdi.

İran Şahı Tahmasb’ın geldiğini haber alınca da Pâdişâh’ı haberdâr etti. Eylül sonlarında Tebriz’e gelen Pâdişâh’la birlikte, 30 Kasım 1534’de savaşsız olarak Bağdâd’a girdiler. İmâm-ı a’zam ve Abdülkâdir-i Geylânî (r. aleyhim) gibi büyüklerin kabirlerini ziyaret edip, türbelerini tamir ve tezyin ettirdiler. Kışı Bağdâd’da geçiren Pâdişâh, İran Şâh’ı Tahmasb’ın Tebriz’i alıp Van’ı kuşatması sebebiyle tekrar Tebriz üzerine yürüdü. Osmanlı ordusu ile savaşmayı göze alamayan Tahmasb, İran içlerine çekildi. Tebriz’e tekrar giren Kânûnî Sultan Süleymân Han, şehirde lüzumlu tahkimatı yaptıktan sonra, İbrâhim Paşa ile birlikte İstanbul’a döndü (1536) (Bkz. İran Harpleri).

İstanbul’da Fransızlara verilen imtiyazlarla (kapitülasyonlarla) ilgili andlaşmayı yapan İbrâhim Paşa, sarayda kaldığı bir gece, bilinmeyen bir sebeple verilen bir emir üzerine boğularak öldürüldü. Cesedi gizlice kaldırılarak, Galata’da Tersane arkasındaki Canfedâ zaviyesi mezarlığında defnedildi.

Bir kaç lisan bilen İbrâhim Paşa, târih, coğrafya ve harp târihi ile ilgili kitaplar okurdu. Osmanlı Devleti târihi içinde hiç bir sadrâzamın erişemiyeceği bir ihtişama sahipti. Galata’da eski Yağkapanı Câmii, Mekke, Selanik, Hezargrad ve Kavala’da; câmi, imaret, mektep, medrese, dârülhadîs, tâbhâne, hamam, çeşme, sebil ve bâzı kasabalarda; mescid, tekke ve zaviyeler yaptırdı. Yaptığı zengin vakıflarla bunların uzun süre yaşamasını te’min etti. Ayrıca Muhsîne Hâtûn ismindeki hanımı da, İbrâhim Paşa adına Kumkapı’daki câmi ile bitişiğindeki zâviyeyi yaptırdı.

1) Hadîkat-ül-vüzerâ; sh. 24

2) Peçevî Târihi; cild-1, sh. 20

3) Tabakât-ül-memâlik (Celâlâde Mustafa Çelebi, Millet Kütüphânesi, 779); sh. 119

4) Âli Târihi; cild-2, sh. 5

5) Rehber Ansiklopedisi; cild-8, sh. 48

6) Münşeât-üs-selâtîn; cild-1. sh 508

7) Osmanlı Târihi (Uzunçarşılı); cild-2, sh. 545

8) Devlet-i Osmaniye Târihi (Hammer); cild-5, sh. 36, 160

9) Mufassal Osmanlı Târihi; cild-2, sh. 888

10) Osmanlı Târihinde Gizli Kalmış Vesikalar (Uzunçarşılı, Belleten, sayı-163, 1977)

11) Târih-i Solakzâde; sh. 446

12) Kânûnî Sultan Süleymân’ın vezîriâzamı

13) Makbûl ve Maktûl İbrâhim Paşa, Pâdişâh Dâmâdı Değildi (Uzunçarşılı, Belleten, sayı-114, 1965)

Padişah dedi mı gerisi boş

Koskoca bir cihan padişahının bir veziriazami bogdurmasi görülmedik veya alışılmadık bir durum değildir.Ve heleki Pargali Ibrahim pasa gibi hırslı bir veziriazamin öldürülmesi cok da garip ve alisagelmedik değildir.Yani Ibrahim paşanın katlinde hürrem Sultan'ın parmagina bile gerek yoktur pasa zaten yaptıklarıyla kendi kuyusunu kazmistir...


ibrahim paşa

ayıp ya o adamın hakında böyle hiçbir zaman konuşmamanı isterim o iyi bir diktatördü roma savaşında olsaydı kazanırdık kanuninin hüreme olan aşkı onu kör etmişti paşa yaşasaydı mustafa ölmezdi,


Tarihteki olayları herkes

Tarihteki olayları herkes bilirse ayrıntıları yaşayanlar bilir siz neyin tartışmasını yapıyorsunuz


Masallar da lazım...

Yorumlara baktığımda söyledim gittiler, bunu bildim söyledimler.. Eleştirmek, tartışmak belli ölçülerde, birikimler ışığında bir yer tutar elbet. Güzeldirde! Kişisel biografilere girmeden, olgulara dayanarak söze başlamak daha bi esas ya.. Her dönem iktidarının dinamiğinde belli ölçülerde bi takım şeyler tarih sayfasında kayıt altına alınır, kayıda geçilemiyecek hususlarda da tahminler rol üstlenir.. İbrahim paşa hz. boğulmasında, öldürülüş biçiminde bir asalet unsuru vardır, kişisel hukuk ve gösterdiği üstün hizmetlerden dolayı, yanlız işin bu noktaya gelmesinde içsel bir hesaplaşma yada Ali Osmanlı ile ilgili bir durum olup olmadığını (Kanuni) ;) Sultan Süleyman Han'dan başka kimse bilemez. Buna dahilen bu olaydan sonra Sultan Süleyman Hanın bir süre odasına kapandığı, hiç bir devlet işine karışmadığı ve yas tuttuğu kayıtları vardır, adı bilinmeyen kişilerin tutanaklarında.. Sadece ortada çok büyük bir kabahatın olduğu şüphe götürmez gerçek.. Roxelana yani sonraki sıfatıyla Hürrem sultan çok üstün meziyetlere (kavuşmuş) Aliyenin gelmiş geçmiş en üst düzey sultanı olmakla beraber kendisinden asırlar sonra bile saraylarında onun yol haritaları izlenmiştir, onun konumunda olan yada olmaya yakın kişilerce.. Mesela diziye baktığımda hoşuma giden nokta dizinin çok az bilinen tarihimize ilgi uyandırması.. Yakın geçmişte bildiğimiz tarihte vakalar, trajediler var ve biz bunları anıyoruz. Ama daha ötesini neden anmıyoruz diye hiç kendinize sordunuz mu? Gidin Macaristan Budin'e 500 yıl önceki Osmanlıdan kurtuluş yıl dönümü kutlanmakta buna benzer bir çok dönem anımsanmakta. Şimdi dersiniz İstanbul'un Fethinin Yıl Dönümü Kutlamaları diye, sonraki dönemlerde de ne büyük olaylar var ama hepsi silik.. Tutturmuşuz bir okul ve sınav müfredatı gidiyor.. Osmanlının çöküş sürecindeki kaostan 1923 ve sonraki yapılanma zaman zarfında bunu kimse düşünmemiş yada düşünene riayet edilmemiş , tarihin gelecek nesillere sağlıklı aktarılması için... Diziyi de baz almayın arkadaşlar fikir edinmekte, çok iyi tarih danışmanları var diyemem, kurgu iyi değil. Koca Sinan'ın olmayışı! ve Nasuh Efendi gibi dönemin entellektüel zatları sadece Sadrazamın sırdaşı, yamağı gibi gözükmekte.. Ebu Sud Efendi ile istişareler yaparken Sultan Süleyman, Sülaymaniye Camii inşaatında Mimar Sinanla boy göstermemesi büyük handikap.. Son sözüm her şey devlet arşivlerinde gizli arkadaşlar, güfelere emanetti de son zamanlarda güzel uygulamalar başlatıldı devlet arşivleme müdürlüğünde, siteside bilgi dolmaya başladı yavaş yavaş...


Kesin olmayan olayları yorumluyorsunuz..!

Sevgili Arkadaşlar,
Pargalı İbrahimin ölümü hakkında kesin bir bilgi yoktur. Tarih bu konuyu 3 ayrı alternatif ile incelemektedir.
1-Paşanın hastalıktan vefat ettiği şeklindedir.
2-Hürrem Sultanın zehirlediği düşünülür.
3-Padişahın boğdurttuğu tahmin ediliyor.

Devleti ,imparatorluk haline getiren, 46 yıl hüküm sürmüş bir cihan padişahını, sadece Hürrem Sultanın etkisinde kalarak, çok değerli sadrazamını boğdurttuğunu düşünmemiz sizce doğrumu?
Sultan Süleyman Han, entrikalara aldanacak biri olsa, 46 yıl hüküm sürebilirmiydi?

Paşanın boğdurulması ile ilgili kuramda, Hürrem Sultandan çok, Paşanın , Avrupa ülkelerine tanıdığı imtiyazların , imparatorluğa zarar verme noktasına gelmesinden ve bu durumdan, padişahın, paşayı sorumlu tutmasından kaynaklandığı ileri sürülüyor.

Yani seyrettiğimiz bir diziyi baz alıp, olayları bukadar kolaya basite indirgemiyelim.


Muhteşem Yüzyıl dizisine ve

Muhteşem Yüzyıl dizisine ve mevcut tarih programlarına sallmayı bırakın. Gençliğini alternatif arayan yalan söyleyen tarih utansın türü kitaplarla geçiren biri olarak söylüyorum. İnanın ki, hiç bir şey yalan değil! Entellektüel birikiminle geçmişe nasıl baktığın konu bundan ibaret. 5 asır öteye gitmeye gerek yok. Son otuz seneyi nasıl okuyoruz. Herkes farklı bakıyor. Günümüzde olanlara herkes farklı bakıyor. Önemli olan sonuçta ne olmuş. Şu anda imparatorluk bakiyesi bir devletin konumu ne alemde. Eleştirenler daha iyisini yapsın. Vatandaş beğenirse onlarıda izler. Geçmişte hiç bir şey beyaz değildir. Gri ve karanlık noktalar işlenince niye rahatsızlık hissediyoruz. Atalarımız elbette çok hata yapmıştır. Ama onlar benim atamdır. Kimini rahmetle anarsın, kimini ise görmezden gelirsin. Önemli olan biz ne yapıyoruz, geleceğe nasıl hazırlanıyoruz.


arkadaşın dediği doğru.dizi

arkadaşın dediği doğru.dizi gerçekten hakikatleri hemen hemen doğru yansıtıyor. Osmanlı devletini okul kitaplarında ve başbaknmzın konuşmalarındaki gibi tanımak,sadece işin ecdadımız deyip saygıda kusur etmemek iyi yönlerini görüp digerlerini yok saymak, gerçeklerden kaçmak bize göre değil.ne entrikalar dönmüş geçmişte ve hala dönmekte günümüzde.


Sitenizde başarılar...

Sitenizde başarılar...


İbrahim Paşa ve Hürrem'in Entrikaları

Ne yazık ki, bu kadar bilgili, kültürlü, faydalı bir sadrazam Hürrem Sultan'ın entrikalarına ve oyunlarına kurban gitti. Osmanlı'nın en parlak dönemini yaşamasını sağlayan Sultan Süleyman'dan sonra en büyük rol oynayan şüphesiz Pargalı Damat İbrahim Paşa'dır. Rodos, Belgrad, I. Viyana, Mohaç, Irakeyn gibi büyük seferlere çok büyük faydaları olmuştur ki, bizzat Mohaç Muharebesi'nde uygulanan taktik İbrahim Paşa'nın planıdır. Ayrıca sayısız vakıflar yapmıştır. Böyle büyük bir devlet adamı Hürrem Sultan'ın kışkırtmaları, attığı yalanları, çeşitli kişiler tutup bunları paşanın aleyhine konuşturmaları sayesinde idam edilmesinde büyük rol oynamıştır. Tabiiki de burada düşüneceğimiz şey, Sultan Süleyman'ın Hürrem Sultan'ın aşırı derece etkisinde kalmasıdır ( Hatta ilerleyen zamanlarda Hürrem Sultan ve Rüstem Paşa'nın söylediklerine inanıp kendi oğulunu boğdurtmuştur). Tarihtede açık ve net olarak gözüküyor ki, Pargalı Damat Maktul İbrahim Paşa'nın idamından sonra Sokollu Mehmed Paşa'ya kadar görev alan hiç sadrazamdan fayda görülmemiştir ( Mihrimah Sultan'ın kocası, Hürrem Sultan'ın çok güvendiği Rüstem Paşa görevini kötüye kullanmış, devlet dairesinde rüşveti yaygınlaştırarak Osmanlı'nın duraklama dönemine girmesinde büyük payı olmuştur). İbrahim Paşa hakkında hristiyan olduğu iddiaları kesinlikle yalandır. Yabancı bir tarihçi ( adı aklımda değil ) İbrahim Paşa'nın kapalı, gizli hediyeleri sevmediği ve kabul etmediği, kendisine doğrudan gönderilen, açık hediyeleri kabul ettiğini, kapalı hediyelerinin içinde kimi zaman Kur'an bulunduğu için böyle asılsız iddiaların atıldığını yazmıştır. Ayriyetten dizide Nigar Kalfa diye bir ilişkisinin olduğu gösteriliyor. Bu da kesinlikle yanlıştır. Paşanın hiç bir gizli saklı ilişkisi olmamıştır. Yani İbrahim Paşa öldürülmeseydi çok büyük işler yapardı. Ama Osmanlı tarihinde alıştık kötü emelli insanların iyi insanlara yaptığı entrikalara... (Bir örnek vermek gerekir Şehzade Mustafa olayı. II. Selim'den çok daha büyük bir padişah olacağı rivayet ediliyordu. Ama bununda arkasında yine ve yine birisi var: HÜRREM SULTAN)...


bencede..

Eee benimde düşüncelerim bu yönde arakdaşım..
Sebebi çok açık evet HÜRREM dir ama şu var niye 46 sene osamanlıda hüküm sürmüş bir padişah hürremin sözüne baktı..?-niye bir kadının aklıyla hareket etceğini hiç sanmıyorum ama nedir hürremin her yaptğı yada yapmadığı olayları hünkarın gözünde hiç olmasını sağlamaktı ve bunuda iyi başarıyordu..
bence ibrahim paşanın öldürülmesinde ki birinci neden kendisini hünkar yerine koymasıdır bunuda hünkardan aldığı güç ışığında yaptığını düşünüyorum..çünkü devlet yönetimi tamamiyle elindeydi oda sözlerine bu ölçüde ayar çekemeyince (haliyle) hürreminde kışkırtmasıyla ve bazı hürrem yanlısı zibidi paşarda var dır illaki..-hünkar hanedana bir tehtid olarak algılamış ve işe yarıyan büyük işler yapmış bir adamı v arakdaşını ortadan kaldırmıştır..
Ve bu sayede dengeler tamamen değişöistir diye düşünüyorum ve bunuda şahzedemizin boğulmasından anlıya biliyoruz..işte bence tarih yani osmanlu burda yok oldu evet hüküm sürdü ama sehzade mustafa padişah olsaydı osmanlı şuan bile hayatta olabileceğini savunuyorum bunun tezlerini bile hazırlamıştım ..


ağzınıza düsüncenize elinize

ağzınıza düsüncenize elinize sağlık benim düşünüpte yazıya dökemediklerimi siz çok güzel anlatmıssınız


Pargalı hep ilgimi

Pargalı hep ilgimi çekmiştir..Hayatının tümünü okumak isitiyorum..Dizide Okan yalabık harika bir oyunculuk sergiliyor bu karakter üstünde..Belkide bu yüzden bu kadar seviyorum bu karakteri..Okan Yalabık çok iyi bir oyuncu..Pargalı olmak ona çok yakışmış ;)


bu diziyi yapanlar birkere

bu diziyi yapanlar birkere müsluman degil kardesler sakli sakli sifreler var az dikkat ederek bir izleyin ozaman anlarsiniz benim ne demek istedigim


Yahu arkadas nasi bi kafa

Yahu arkadas nasi bi kafa yapin var senin? gerci senin gibi cok var kafayi sifrelerle illuminati ile bozmus olan. sacma sapan yorumlarini kendine sakla.insanlari guldurtme boyle kendine.


Bu milletin yalancı ve

Bu milletin yalancı ve kitaplarımızda okutulan tarihi, bir gecede yazıldı. Okumayı araştırmayı bilmeyen sadece duyduklarına inanan CAHİL bir milletiz biz. Önce bi kitap oku ahmak adam. Sonra konuş.


ben osmanlı hükümdarları gibi

ben osmanlı hükümdarları gibi başbakanlarımız olsa sırtımız yere gelmez diyorum bizleri gerçek tarihimizen uzaklaşıranalarda şiddetle kınıyorum


atıp tutmayın hürremime

atıp tutmayın hürremime ayrıca bu dizinin amacı tarihi daha yakından bizlere anlatmaktadır yani bir bakıma padişahlar çok evlilik yapmaya mecburdular çünkü devlet sürekli savaş halindeydi ve bu savaşlarda şehzadelerin kaçının sağ kalacağı belli değildi


hürrem kim tarihi kendi

hürrem kim tarihi kendi çıkarları için yıkmış kül etmiş ondan gelen zürriyet bile haremde karı kız peşinde koşarken ölmüş artık bi şey demiyorum yaniii araştırın selimin ölümü


pargalı ibrahim hatice

pargalı ibrahim hatice sultanı güç elde etmek için seviyor gösterdi ve evlendi çünkü o kadar kötü ruhlu bir insandı ki merhamet asla yoktu
yaptıkları yanına kar kalmadı ve boğduruldu
bence kellesi koparılmalıydı çünkü o asil ve iyi insan değildi tam pargalı ibrahim kişiliğine uygun oyuncu bulmuşlar onun gibi çok tipsiz , çirkin ve kötülük dolu osmanlının çöküşünü hazırlayan kendine altınları toplayan bir köledir


mrb

ya sen osmanlı tarıhını bılmıyorsun yada cok aptalsın paşa osmanlı devletıne yaptıgı hızmetlerı bır arastır ama sunu dA Eeklıyım hurrem sultan nerelı ve suleymandan sonra gelen padısah kım oldugunu bılıyormusun gelen pasdısah kac kez savasa cıkmıs kac kez ordunun basında bulun mus bıl bakalım bu padısah kımın oglu ve o padısahtan sonra osmanlı duraklama devrıne gırdı SIMDI SANA SORARIM ARKADAS PARGALIMI IHANET ETTI BU DEVLETE YOKSA HURREM MI CVP YAZ AMA ARASTUR


Veziriazam Pargalı İbrahim Paşa

Bence Pargalı İbrahim2in ölümünde kesinlikle Hürrem'in etkisi var. Ben bu değerli paşamızın katlini tamamiyle kendimiz için acı bir kayıp olarak nitelendiriyorum...


bu film tamamen osmanlıyı

bu film tamamen osmanlıyı karalama ve kirletmeye yöneliktir... diyen zihniyetler?

Madem bukadar saygı duyuyorsunuz Osmanlı isminin baş harfini büyük yazmasını bilin önce!
Ayrıca sizler komik insanlarsınız. Padişah da insandır Padişahda yer içer gezer tozar ilişkiye girer. Kafanıza bunu sokun önce.
Bir kaç bölümünü izledim Osmanlı sevgisi canlandı içimde. Şimdi ise Osmanlı tarihi okuyorum. Yani bu dizi bana forum veya bu gibi sitelere Osmanlıyı karalamak hakaret etmek gibi saçma sapan cümleler kurdurtmuyor. Ben ve benim gibilere kitap okutturuyor.
Demek oluyorki burda sizin cümlelerin karşılığı zırvalamak oluyor. Diziye daha fazla reytingler dilerim.


sana tamamen katılıyorum ben

sana tamamen katılıyorum ben her bölümünü büyük ilgiyle izliyorum geçmişte kim ne yaptıysa günahı kendine arkadaşlar. anlayın şunu ve ölmüş insanların arkasından konuşmayın artık Osmanlıyı MUHTEŞEM YÜZYIL ile sevdim dizide emeği geçen herkese teşekkürler


koskoca kanuni bir diziye

koskoca kanuni bir diziye sıgdı arkadaş diyor ya yalanlarsınız.bizim kusurlarımız var evet tarihimize sahip çıkmamak.dünya tarihini son 1500 yılında biz türkler varız.ama amerikanı destanları sinemada .bizim kanuni muhteşem yüzyılda yazık yazık.


arkadasım o zaman nıye

arkadasım o zaman nıye ızlıyorsunuz? ızlemıyorsanız bu yorumları nerden bulup yapıyorsunuz? tek bır soru bu HAREMLER i herhalde babalarının hayırına kurmuslar o kadar kadınıda annesı babası yok dıye allah bılır doldurmuslar ıcıne artı her gece odalarına alarak deme. bı kere oz elestırı yapmasını ogrenın. olurmu o zaman bızım mukemmellıgımız nerde kaldı. sımdı bu elestırıyı yaptım dıye agzınıza gelenıde soylersınız. ama normal ıste bu verecegınız cevaplardan nasıl bı mıllet oldugumuzu ıspat edeceksınız zaten. bı kerede kusur oldumu oz elestırı yapılsın. deve kusu basımızı topraga sokmanın luzumu yok


Kanuni sultanimizin özel

Kanuni sultanimizin özel hayatında yapmış olabilir. Aynı tarz tarihi filmi Atatürk için de yapilsa nasıl olur. Özel hayatı, çevresindekilerin ve onun icki ile mücadelesi, karısı ile aşkı anlatılsa, oldukça bilgilendirici olur.


Evet Ulu Önderimiz Atatürk

Evet Ulu Önderimiz Atatürk içinde keşke yapıla bilinsede onun ne kadar büyük yüce olduğu bir kere daha gözler önüne serilse...


kanuni sultan süleyman hz.leri

arkadaşlar kanuni sıltan sülayman hz bu dünyada gelmiş geçmiş en büyük liderlerden biri dedemizdir bizler onların torunlarıyız. bizler eleştiri yaparken saçmalıyoruz arkadaşların dedikleri gibi bu cihan padişahlarıda yerler içerler gezerler uyurlar vs vs hepsi insadı kanuni sultan süleyman da bir insandı bu film kurgudan oluşuyor sonuçta belgesel değil eleştirirken bunuda dikkate alın ayrıca ben filmde ufak defek abartılar dışında uygunsuz bir şey görmedim sonuçta bir emek harcanmış saygılı olmak lazım düşmanlık yaratacak yaklaşımlardan uzaklaşalım


Muhtesem Yuzyil/Fikri hur vicdani hur

Cocuklugum bilimsel duzeyde karsilastirmali tarih bilgisine sahip ve gunluk hayatinin neredeyse 9 saatini Osmanli tarihine adamis rahmetli babamin tarihten sayfalar adini verdigi yemek sonrasi soylesilerini dinlemek ve katilmakla gecti. Uzun yaz tatillerini ise evdeki kutuphanedeki tarih kitaplarini ve dunya ve Turk edebiyatinin nadide orneklerini orneklerini okumakla gecirdim.Bilgimin mutevazi olmasini kabul etmekle beraber Muhtesem Yuzyil dizisinin getirdigi sesin kalitesinin kalitesizligi beni uzdu ama maalesef sasirtmadi.

Orta ogrenimde tedrisata alinan ve genc dimaglara tarih diye okutulan enderunun gunlugunden hallice bir tarih dersi kalitesindedir. Karsilastirmali tarih ise daha ders kitaplarina girmemistir ve pek girecegede benzemiyor. Tek tarafli, vitrin suslemeceden oteye gitmeyen ve cocuklugumdaki cep fotoraman icerigindeki tarih dersleri hala gundemde ve vitrin suslemek zanaatindan ileri gidememekte. Sonuc olarakda guzel tarihimizi atinin kuyrugunu baglayan Selcuklu Hukumdari Alparslan,Selanik'teki iki katli pembe ev, bir gemiye binip kacan hain Vahdettin icerigi ve sablonunun disina cikamadan ogrenmek azabina ve terorune maruz kaliyoruz. Vede daha da vahimi tarihimizi bildigimizi sanip ona gorede fikir beyan ediyoruz, ve hatta dis politikalarimizin pusulasini ve temelini bilmedigimiz ve bilmemekte direndigimiz eksik tarih bilgisine dayandiriyoruz bilinc alti ve bilinc ustu.

Bu dizi kurgu ustune ve fantastik tarih ogelerini iceren bir dizi. Ayni anda 8. Henry'nin hayatini dizi olarak vizyona sokan BBC, Tudors dizisinde de ayni rotayi izlemis. Bakiyorum Ingiliz basinina ve halka; kimsede ortaligi yaygaraya basipda 8. Henry duskunu, katil, gaddar vs vs vs diye galeyana gelme gocuntusu yok.Neden diziyi elestirenler, ki film elestirmesinin disina cikilmis, ulusal kimligimizin, tarihimizin tehlikede oldugundan tutunda, Osmanliya kin nefret entrikasinin bir komplosu olduguna dair bilim kurgu duzeyinde elestiri yapmayi seciyor. Elestiri, layikiyla yapilirsa bir seyler katar. Ama elstiri maalesef her babayigidin harci degildir. Elestiri yapmak bilgi, donanim, tevazu ve dinginlik ister...Asabiyim sarkisinin listebasiolarak haftalarca muzik listelerinde kaldigi ayaklarini biraz Akdenize sokmus Orta Asyalilarin ulkesi olan canim memleketimde elestiriyi elestiri gibi yapmak maalesef bir lukstur.

Evet uzuluyorum, bir millet ki tarihini ogrenmekten alikoyulmus ve verilen dogmatik cepfotoroman sablonundaki tarih bilgisinin gercek tarihi olduguna inanmis ve iman getirmis. Sablon disi en ufak bir belgeye ve bilgiye sirtini donmeyi vatanseverlik addediyor. Bu kadar ucuz degil vatana, tarihe gecmise ve gelecege sahip cikmak. Ucuzlugu ve seviyesiz tartismayi birakmakda bir secim. Siz seciminizi bir daha gozden gecirmek istermisiniz? Kolay gelsin!

Surc- u lisan ettiysek affola.


kelimesi kelimesine her

kelimesi kelimesine her lafına katılıyorm..


muhteşem yüzyıl

bence MUHTEŞEM YÜZYIL harika bir şey HÜRREM SULTANIN yerinde olmak o kadar çok isterdim ki bilmezsiniz


Ya sadece kişisel zevklerin

Ya sadece kişisel zevklerin ugrunamı soyledin bu cümleyi, yoksa tarih bilgine dayanarakmı boyle bişi istiyosun


muhteşem yüzyıl

muhteşem yüzyıl dizisi tarihi film.belgesel değil bu yüzden tarihi açıdan eleştirilmesini pek mantıklı bulmuyorum...bu film bir belgesel olmamakla beraber kısmen de olsa gerçekleri yansıtıyor...eleştirilerin odak noktası padişahın haremde geçen yaşantısı ve özel hayatı...bunları olmamış sayamazsınız...padişahlarda hepimiz gibi insandır..yemek yerler,uyurlar,sevişirler,hastalanırlar,tuvalete giderler vs..bunlar filme konu oluyor diye şanlı tarihimize hakaret edilmiyor..kanuniyi anlatan bir filme tahammül edemeyenler deli ibrahimin hayatı film olursa acaba ne derler?


tarihine sahip çık

harbi bizim insanımızın beyni sulanmış.film ile hemen tarihi yazıverdiler.kurgu olduğunu karıştıracak kadar zavallılar.sanatçılar film çelker yolda yürütmezler öylesin bak bak sen diye.başka bi role geçer yine film ile gerçek hayatını karıştırırlar.ya önce bi düşünün kanuniler olsun diğer atalarımız olsun onca toprakları nasıl almışlar inaçla.iki kurguya kanan zavallı beyinler düşünemior.avrupa bile hala bizden korkmasa şuan halimize acırlarmı kargaşa bile çıkaramıyorlar biliyorlarki Türk korkmaz kızı erkeği beşikteki bebeği bile..Arkadaşın biri atatürk olmasaydı diyo evet haklı ama unutmasınki kanunide olmasa idi bu topraklar olmazdı.unutmasınki atatürk ondan sonra geldi hemde asrılar sonra.bu hayatta kimseye onları yargılamak düşmez onu sadece öldüğünde mizanda Allah sorgular.herkes önce kendi gözündeki çöpe baksın sonra benim atalarımın gözündeki çöpe taksın.vatan elden giderken neden susuyorsunuz ozaman saçma sapan yorum yapanlar hadi olun bi fatih sultan mehmet bi kanuni olunda görelim yemezzz amaa.anca konuşursunuz.kimse kimseyi eleştirme hakkına sahip değildir.her insan doğar bi amaç için dünyaya gelir.ibadettir bunun özü sınavdır.bunlara bakın siz nasıl hesap vercez diye.orda mizan kurulduğunda Rabbim ben gece gündüz sen uykuda uyanıkken seninle idim ya sen nerde idin diye sorunca bunun cevabını verebilecekmiyiz siz ona bakın bırakın atalarım rahat uyusunn artık...


ben de sana katılıyorum mariye

ben de sana katılıyorum mariye ama dizinin azda olsa gerçekleri yansıttığını düşünüyorum tarihin ilerleyişine bakıp okuyunca diziyle paralel gittiğini görünce etkisinde kalmamak mümkün değil


by mariye her kelimene katılıyorum

bütün sölediklerine sonuna kadar katılıyorum
bu dizi osmanlıyı karalama kanpanyasından başka bişey degil
tarih altında yayınlamayın
bu dizinin devamının verilmesi osmanlı yı karalama kanpanyasına çanak tutmaktan başka bişey degildir


bende bu dizinin gerçeği

bende bu dizinin gerçeği yansıtmadığını düşünüyorum kanuni sultan süleyman osmanlı topraklarını en geniş hale getiren adamdır ... bu film tamamen osmanlıyı karalama ve kirletmeye yöneliktir...


bagnaz olmayin

tarih ortada ...dizide guzle kurgu ile milletin bilmedigi tarigi gosteriyor iraz acik gorusulu olun ne bu bagnazlik..bu dizi rusya ukrayna da rating rekorlari kiriyor ve osmanliya hayranliklarini belirtmeye basladilar eskiden barbar insan olmayan diye baktiklari osmanliya,,gerici olmayin arkadaslar..


Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizlenecek, genel görünümde yer almayacaktır.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <img> <b> <center>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimlendirme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

Son yorumlar